با ثبت نام در این دوره ها شما میبایست بصورت حضوری شرکت نماید.