کتب آموزش الکترونیک، مباحث پایه ی علوم رباتیک در شاخه ی الکترونیک را مورد برسی قرار میدهد که دانش آموزان، کار آموزان و دانشجویان رشته ی رباتیک بتوانند پروژه های الکترونیک خود را ساخته و آن را روی شاسی ربات خود پیاده سازی کنند.

نمایش یک نتیجه